ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในการเผยแพร่และจัดจำหน่ายวัสดุการศึกษาสิ่งพิมพ์ทางวิชาการทุกประเภท และของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย อันเป็นการเพิ่มพูนรายได้โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักพิมพ์ ได้แก่ การให้ยริการจำหน่าย เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติระดับปริญญาตรี เอกสารการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เอกสารการสอนรายวิชา เอกสารการสอนระดับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาต่างๆ แบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งสือเสริมประกอบการศึกษาชุดวิชาต่างๆเช่น ซีดี วีซีดี ดีวีดี ดีวีดีประจำชุดวิชา ประกอบชุดวิชา สอนเสริม MP3, CD-M เป็นต้น
 
          นอกจากนี้ยังให้บริการจำหน่ายหนังสือในโครงการส่งเสริมการแต่งตำรา หนังสือหายากในโครงการเลือกสรรหนังสือ หนังสือรับฝากขายจากหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิตลอดจนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์