ชื้อด้วยตัวเอง ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ อาคารบริภัณฑ์ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       ดูแผนที่
----------------------------------------------------------------------------------------------------
สั่งซื้อทางไปรษณีย์ วิธีการสั่งซื้อ โดยส่งจดหมายสั่งซื้อ ระบุรายการที่สั่งซื้อ ชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ของผู้สั่งซื้อให้ชัดเจน จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 วิธีการชำระเงินส่งธนาณัติ สั่งจ่าย มสธ.มสธ.ที่ทำการไปรษณีย์ มสธ.00-901 แนบมาพร้อมจดหมายสั่งซื้อ
----------------------------------------------------------------------------------------------------
สั่งซื้อทางโทรสาร โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองทองธานี เลขที่บัญชี 147-1-03636-7 ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช" เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมรายการสั่งซื้อ และชื่อที่อยู่ มาที่ fax หมายเลข 0-2503-3622
----------------------------------------------------------------------------------------------------
สั่งซื้อทางอีเมล์ e-mail: bookctr@stou.ac.th
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์