32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รหัสชุดวิชา: 32338อ9-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.พุทธิพร มิเดหวันและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2553
ISBN/Barcode: 9786165052771
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 350
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32338 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Information Technology for Tourism and Hotel) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9786165052504  เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786165052771 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165052863
หน่วยที่ 9. ระบบสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ ผู้แต่ง อ.พุทธิพร มิเดหวัน
หน่วยที่ 10. ระบบการจัดการตัวแทนจำหน่ายทางการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.อนันต์ พิพัฒนนันท์
หน่วยที่ 11. ระบบการจัดการโรงแรม ผู้แต่ง อ.สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ
หน่วยที่ 12. ระบบสารสนเทศในธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ผู้
แต่ง ผศ.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
หน่วยที่ 13. ระบบการจัดการสารสนเทศทางการท่องเที่ยว ผู้แต่ง อ.อาทร ธงชัย
หน่วยที่ 14. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 15. การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้แต่ง อ.ภรณี ศรี
สุทธิ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์