32478 การจัดการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32478 การจัดการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
รหัสชุดวิชา: 32478อ8-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ภูริวัจน์ เดชอุดมและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2555
ISBN/Barcode: 9786165055604
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32478 การจัดการธุรกิจการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786165055529 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786165055604 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786165055451
หน่วยที่ 8. การดำเนินการจัดประชุมนานาชาติและการประเมินผล ผู้แต่ง อ.ภูริวัจน์ เดชอุดม
หน่วยที่ 9. การจัดงานนิทรรศการและบทบาทของผู้จัดงานนิทรรศการ ผู้แต่ง อ.รักศักดิ์ คณานุรักษ์
หน่วยที่ 10. บทบาทของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานนิทรรศการ ผู้แต่ง อ.ประพีร์ บุรี อ.ดร.วรการดี
แสงจันทร์
หน่วยที่ 11. กลยุทธ์ในการเข้าร่วมงานนิทรรศการสำหรับผู้แสดงสินค้า ผู้แต่ง อ.ประพีร์ บุรี อ.ดร.วรการดี
แสงจันทร์
หน่วยที่ 12. การดำเนินการด้านการตลาดในการจัดงานนิทรรศการ ผู้แต่ง อ.ประพีร์ บุรี อ.ดร.วรการดี แสง
จันทร์
หน่วยที่ 13. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากการจัดงานนิทรรศการ ผู้แต่ง อ.
รักศักดิ์ คณานุรักษ์
หน่วยที่ 14. การจัดงานกิจกรรม ผู้แต่ง อ.ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร
หน่วยที่ 15. ปัญหาการพัฒนาและแนวโน้มของธุรกิจ การจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลของประเทศไทย ผู้แต่ง อ.ชาติชาย เทพแปง
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์