33202 การคลังและงบประมาณ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 33202 การคลังและงบประมาณ
รหัสชุดวิชา: 33202อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรมและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 9/2554 (ปรับปรุงครั้งที่1)
ISBN/Barcode: 9789749757758
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
33202 การคลังและงบประมาณ (Public Finance and Budgeting) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2549 พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2554 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789749757758 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789749757765 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789749757635
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลัง ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีทางการคลัง ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 3. ระบบบริหารการคลัง ผู้แต่ง อ.พรชัย ฐีระเวช อ.วิธีร์ พานิชวงศ์
หน่วยที่ 4. นโยบายการคลังกับเศรษฐกิจและการเมือง ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข ผศ.จีระ ประทีป
หน่วยที่ 5. รายรับของรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.พิมลจรรย์ นามวัฒน์ ผศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 6. การภาษีอากร ผู้แต่ง อ.วิภารัตน์ นิตยนันท์ อ.ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
หน่วยที่ 7. การภาษีอากรของไทย ผู้แต่ง อ.ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ อ.สุภาวดี ถิระพานิช รศ.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 8. การภาษีอากรในฐานะเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
1649/m_33202_2.jpg
33202 การคลังและงบประมาณ เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15
2381/m_33-202บ.jpg
33202 การคลังและงบประมาณ แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
1648/m_33202_1.jpg
33202 การคลังและงบประมาณ เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์