10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
รหัสชุดวิชา: 10172อ8-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ดร.วิภาดา จารุจุมพล และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 28/2556
ISBN/Barcode: 9789746146517
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 416
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

10172 การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539 เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 364 บาท ISBN 9789746146500 เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2556 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 416 บาท ISBN 9789746146517
หน่วยที่ 8. การอ่านเรื่องเกี่ยวกับบุคคล ผู้แต่ง อ.ดร.วิภาดา จารุจุมพล ผศ.ศิริพร พงศ์สุรพิพัฒน์
หน่วยที่ 9. การอ่านเรื่องสถานที่ ผู้แต่ง อ.ดร.อรุณธดี ตรุงอำไพ อ.
John Paul Fieg รศ.สัญฉวี สายบัว
หน่วยที่ 10. การอ่านเรื่องกีฬา ผู้แต่ง ผศ.ศิริพร พงศ์สุรพิพัฒน์
หน่วยที่ 11. การอ่านเรื่องการผจญภัย ผู้แต่ง ผศ.ศิริพร พงศ์สุรพิพัฒน์ รศ.อลิสา วานิชดี
หน่วยที่ 12. การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรม ผู้แต่ง อ.ดร.อรุณธดี ตรุงอำไพ อ.
John Paul Fieg รศ.ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธิ์
หน่วยที่ 13. การอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
: วิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สรณี วงศ์เบี้ยสัจจ์ รศ.ดร.พัชรี โภคาสัมฤทธิ์
หน่วยที่ 14. การอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ: สารนิเทศศาสตร์และประวัติศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.สัญฉวี สายบัว
หน่วยที่ 15. การอ่านนิทาน กวีนิพนธ์ และเรื่องสั้น  ผู้แต่ง รศ.สมุทร เซ็นเชาวนิช อ.อำนาจ บุญศิริวิบูลย์

182/m_10-172_2.jpg
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15
181/m_10-172_1.jpg
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ ้เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์