32447 การภาษีอากร และการวางแผนภาษีอากร
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32447 การภาษีอากร และการวางแผนภาษีอากร
รหัสชุดวิชา: 32447อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2561(ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786161615512
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32447 การภาษีอากร และการวางแผนภาษีอากร (Tax Accounting and Tax Planning) ปรับปรุงครั้งที่ 2 ปี 2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN   9786161615512 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161615499 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161615864
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์ รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 2 การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้แต่ง อ.กุสุมา มีกรุณา รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 3 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้แต่ง อ.สุรชัย สุกปลั่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 4 การบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ ผู้แต่ง อ.สุวรรณี ศิริพรพิทักษ์ ผศ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 5 การบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ผู้แต่ง อ.สุวรรณี ศิริพรพิทักษ์ อ.พงารัตน์ จินดาพล
หน่วยที่ 6 การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ อ.จัก พิริยะพรสิริ
หน่วยที่ 7 การบัญชีภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ผู้แต่ง อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต อ.วันดี สิริพฤกษา
หน่วยที่ 8 การบัญชีภาษีอากรเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์