10202 การอ่านภาษาไทย
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10202 การอ่านภาษาไทย
รหัสชุดวิชา: 10202อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 14/2559
ISBN/Barcode: 9789746459440
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
10202 การอ่านภาษาไทย (Thai Reading) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2547 พิมพ์ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2559 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400 บาท ISBN 9789746459440 พิมพ์ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2558 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9789746458917 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746458924
หน่วยที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์
หน่วยที่ 2 ลักษณะงานเขียน ผู้แต่ง ศ.ดร.สิทธา พินิจภูวดล
หน่วยที่ 3 ลักษณะภาษาเขียน ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัลยา ช้างขวัญยืน
หน่วยที่ 4 การอ่านจับใจความ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุนันทา
  มั่นเศรษฐวิทย์
หน่วยที่ 5 การวิเคราะห์และวินิจสาร ผู้แต่ง รศ.วรรณา
 บัวเกิด
หน่วยที่ 6 การสังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน ผู้แต่ง รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
หน่วยที่ 7 การอ่านงานวิชาการ ผู้แต่ง รศ.มาลี ล้ำสกุล
หน่วยที่ 8 การอ่านสารคดี ผู้แต่ง รศ.ธิดา โมสิกรัตน์
194/m_10-202_1.jpg
10202 การอ่านภาษาไทย เล่ม 1 หน่วยที่1-8
195/m_10-202_2.jpg
10202 การอ่านภาษาไทย เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์