10103 ทักษะชีวิต
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 10103 ทักษะชีวิต
รหัสชุดวิชา: 10103บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.เสาวภา ไพทยวัฒน์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 20/2555
ISBN/Barcode: 9789746454667
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊ฟ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

10103 ทักษะชีวิต (Life Skills) พิมพ์ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2559 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746454667 
หน่วยที่ 1. ทักษะชีวิตกับการดำรงตนในสังคม ผู้แต่ง อ.เสาวภา  ไพทยวัฒน์
หน่วยที่ 2. การ คิด การวิเคราะห์ การอ้างเหตุผล ผู้แต่ง รศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
หน่วยที่ 3. การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ผู้แต่ง อ.ดร.โอม ศรนิล อ.ดร.วรางคณา พรรณรัตนศิลป์
หน่วยที่ 4. การแสวงหาความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาความรู้ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล
หน่วยที่ 6. การเข้าใจตนเอง ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต
หน่วยที่ 7. การจ้ดการกับอารมณ์และความเครียด ผู้แต่ง อ.พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล

หน่วยที่ 8. การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ผู้แต่ง รศ.รอ.(ญ)ปรียา หิรัญประดิษฐ์
หน่วยที่ 9. ชีวิตการทำงาน ผู้แต่ง รศ.ดร.สมคิด อิสระวัฒน์
หน่วยที่ 10. บุคลิกภาพและมารยาทสังคม ผู้แต่ง อ.ดร.สันทัด ศะศิวณิช
หน่วยที่ 11. การบริหารตนเอง ผู้แต่ง อาจารย์กริช อัมโภชน์
หน่วยที่ 12. การเจรจาต่อรองในชีวิตประจำวัน ผู้แต่ง อ.ดร.สมนึก จันทรประทิน
หน่วยที่ 13. ความคิดสร้างสรรค์ ผู้แต่ง ศ. นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ผศ.ดร.นวลจิตต์ เชาว์กีรติพงศ์
หน่วยที่ 14. ชีวิตครอบครัว ผู้แต่ง รศ.ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์
หน่วยที่ 15. คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ผู้แต่ง อ.เสรี ลาชโรจน์
58/m_10-103_1.jpg
10103 ทักษะชีวิต เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7
50/m_10-103_2.jpg
10103 ทักษะชีวิต เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15
2091/m_บ10-103.jpg
10103 ทักษะชีวิต แบบฝึกหัด หน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์