2240009กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : แนวคิดและบทวิเคราะห์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2240009กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : แนวคิดและบทวิเคราะห์
รหัสชุดวิชา: 2240009
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557
ISBN/Barcode: 9786161602925
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

2240009 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : แนวคิดและบทวิเคราะห์ โดย ผศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม 9786161602925 จำนวน 320 หน้า ราคา 400 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1พ.ศ.2557 ขนาด 5 ? ”X8 ?” กระดาษเนื้อในปอนด์ 70 กรัม/ตรม. กระดาษปก อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม. พร้อมซีดีภาคผนวกเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ร.บ.ยา ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2545 ประกาศและกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย
     หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดหลักการและเหตุผลในการให้ความคุ้มครอง รวมทั้งความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ความคุ้มครองด้านภูมิปัญญาการแพทย์แผนดั้งเดิม การให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติของไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้เขียนได้นำมาศึกษาวิเคราะห์ ไว้เพื่อให้เห็นภาพของการให้ความคุ้มครององค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยโดยรวม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักกฎหมาย นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์