30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
รหัสชุดวิชา: 30209บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ฐาปนา ถิ่นไพศาลและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 4/2556
ISBN/Barcode: 9786165054270
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ (Business Finance and Business Law) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165054270
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ถิ่นไพศาล
หน่วยที่ 2. มูลค่าของเงินตามเวลาและการวิเคราะห์งบการเงิน ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 3. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 4. การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 5. ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 6. การจัดหาเงินทุนระยะ
สั้นและระยะปานกลาง ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 7. การจัดหาเงินทุนระยะยาวและนโยบายเงินปันผล ผู้แต่ง รศ.สุขุมาลย์ ชำนิจ
หน่วยที่ 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที่ 9. องค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที่ 10. กฎหมายที่ควยคุมธุรกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.ประพันธ์ ทรัพย์แสง
หน่วยที่ 11. กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนการคุ้มครองผู้บริโภค การป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แต่ง อ.กิติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
หน่วยที่ 12. กฎหมายลักษณะบุคคล นิติกรรม สัญญา และหนี้ ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 13. กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันสินเชื่อ ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่ 14. กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ ผู้แต่ง รศ.มาลี สุรเชษฐ

หน่วยที่ 15. การระงับข้อพิพาททางธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.มาลี สุรเชษฐ
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์