32311 การบัญชีต้นทุน1และการบัญชีต้นทุน 2
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32311 การบัญชีต้นทุน1และการบัญชีต้นทุน 2
รหัสชุดวิชา: 32311บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ISBN/Barcode: 9786161601638
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32311 การบัญชีต้นทุน1และการบัญชีต้นทุน 2 (Cost Accounting1 and Cost Accounting 2) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161601638
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์
หน่วยที่ 2. การบัญชีและการควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.สมทรง ค้าขาย
หน่วยที่ 3. การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ผู้แต่ง อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 4. การบัญชีต้นทุนช่วง ผู้แต่ง รศ.วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์ อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 5. การบัญชีต้นทุนผลิตภัณ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ เศษซาก และของสิ้นเปลือง ผู้แต่ง
รศ.ดวงมณี โกมารทัต รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 6. การบัญชีต้นุทนมาตรฐาน ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์ อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 7. ต้นทุนฐานกิจกรรม ผู้แต่ง อ.สมทรง ค้าขาย
หน่วยที่ 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการ ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์
หน่วยที่ 9. การงบประมาณ ผู้แต่ง ผศ.นต.(ญ)อรชร โพธิสุข
หน่วยที่ 10. การต้นทุนรวมและการต้นทุนผันแปร ผู้แต่ง รศ.วีรวรรณ พูลพิพัฒน์
หน่วยที่ 11. ต้นทุนเพื่อการวางแผนกำไร ผู้แต่ง รศ.วีรวรรณ พูลพิพัฒน์
หน่วยที่ 12. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 13. การตัดสินใจลงทุนระยะยาว ผู้แต่ง รศ.ดร.จินดา ขันทอง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 14. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้แต่ง รศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 15. การวิเคราะห์งบการเงิน ผู้แต่ง ผศ.นต.(ญ)อรชร โพธิสุข
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์