32324 การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32324 การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
รหัสชุดวิชา: 32324บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1
ISBN/Barcode: 9786161606558
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32324 การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Auditing, Internal Auditing and Internal Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606558
หน่วยที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 2. การวางแผนงานสอบบัญชี ผู้แต่ง รศ.ดร.ดลพร บุญพารอด ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 3. หลักฐานการสอบบัญชีและเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 4. การปฏิบัติงานตรวจสอบวงจรรายการค้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 5. การตรวจสอบอื่น การเสร็จสิ้นงานสอบบัญชี และการตรวจสอบพิเศษ ผู้แต่ง อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 6. รายงานของผู้สอบบัญชี ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 7. สำนักงานสอบบัญชี งานบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และการควบคุมคุณภาพงาน ผู้แต่ง อ.เสถียร วงศ์สนันท์ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ดร.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 8. การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์ รศ.ดร.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง รศ.สุนา สุทธิเกียรติ
หน่วยที่ 10. การวางแผนการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.บุปผา ชวะพงษ์
หน่วยที่ 11. หลักฐานการตรวจสอบภายในและกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.กฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ
หน่วยที่ 12. การดำเนินงานตรวจสอบภายในของกระบวนการธุรกิจ ผู้แต่ง อ.สุวิมล กุลาเลิศ
หน่วยที่ 13. การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง (ผู้เขียนเดิม) รศ.สุนา สุทธิเกียรติ
หน่วยที่ 14. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.วิชัย กิตติวิทยากุล (ผู้เขียนเดิม) อ.วันชัย พิทักษ์กรณ์
หน่วยที่ 15. การบริหารจัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.บุปผา ชวะพงษ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์