32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
รหัสชุดวิชา: 32207อ1-4
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชันชนะและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2561(ปรับปรุงครั้งที่ 2/2560)
ISBN/Barcode: 9786161614270
ขนาด: 7 ½" X 10 ¼"
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม/ตรม.
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 200
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Intermediate Accounting 1 and Accounting Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-4 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614270 เล่ม 2 หน่วยที่ 5-8 ราคา 200 บาท ISBN 9786161614409 เล่ม 3 หน่วยที่ 9-15 ราคา 350 บาท ISBN 9786161614324 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161614287
หน่วยที่ 1. กรอบแนวคิดและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชันชนะ
หน่วยที่ 2. เงินสดและลูกหนี้
  ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ อ.จัก พิริยะพรสิริ
หน่วยที่ 3. สินค้าคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 4. เงินลงทุน ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์ อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคกุลชัยหนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์