32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
รหัสชุดวิชา: 32207บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชันชนะและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9786161603212
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Intermediate Accounting 1 and Accounting Information Systems) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161614287
หน่วยที่ 1. กรอบแนวคิดและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชันชนะ
หน่วยที่ 2. เงินสดและลูกหนี้  ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์ อ.จัก พิริยะพรสิริ
หน่วยที่ 3. สินค้าคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
หน่วยที่ 4. เงินลงทุน ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์ อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคกุลชัย
หน่วยที่ 5. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และต้นทุนการกู้ยืม ผู้แต่ง รศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 6. ค่าเสื่อมราคา การด้อยค่า และค่าสูญสิ้น ผู้แต่ง รศ.อุทัยวรรณ จรุงวิภู
หน่วยที่ 7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 8. สินทรัพย์เฉพาะกรณี ผู้ปรับปรุง อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ผู้แต่งเดิม อ.สุพจน์ ชิตเกสรพงศ์ อ.กรองทอง โรจนโอฬารรัตน์ รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้ปรับปรุง รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท ผู้แต่งเดิม รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หน่วยที่ 10. จรรยาบรรณ ความเสี่ยง การควบคุมและการตรวจสอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้แต่ง อ.ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ อ.ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
หน่วยที่ 11. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายได้ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หน่วยที่ 12. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายจ่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตและสินค้าคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หน่วยที่ 14. 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านเงินเดือนค่าจ้างและสินทรัพย์ถาวร ร ผู้แต่ง รศ.ดร.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
หน่วยที่ 15. 
ะบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ผู้แต่ง รศ.ดร.กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์