32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
รหัสชุดวิชา: 32206บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตรและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786161605902
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Business Statistics and Quantitative Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605902
หน่วยที่ 1. สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
หน่วยที่ 2. การทดสอบสมมติฐาน ผู้แต่ง รศ.สุจิตรา หังสพฤกษ์ รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์การถดถอยและสหพันธ์อย่างง่าย ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
หน่วยที่ 5. สมการถดถอยพหุคุณ สหสัมพันธ์พหุคุณ และสหสัมพันธ์ส่วนย่อย ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ รศ.ดร.วินัย รังสินันท์ ผู้เขียนเดิม รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ ผู้ปรับปรุง
หน่วยที่ 6. การทดสอบไคสแควร์และวิธีการนอนพาราเมตริก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 7. เลขดัชนี ผู้แต่ง รศ.สุจิตรา หังสพฤกษ์
หน่วยที่ 8. เทคนิคการพยากรณ์ธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 9. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ต่างๆและทฤษฎีเกม ผู้แต่ง รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 10. การโปรแกรมเชิงเส้น ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
หน่วยที่ 11. ตัวแบบการขนส่งและการมอบหมายงาน ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 12. ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ผู้แต่ง รศ.ดร.วีรศักดิ์ สุขอาณารักษ์
หน่วยที่ 13. ตัวแบบแถวคอยและตัวแบบจำลองสถานการณ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รศ.จีราภรณ์ สุธัมมสภา
หน่วยที่ 14. การวิเคราะห์มาร์คอฟ ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
หน่วยที่ 15. การวิเคราะห์โครงข่ายงาน ผู้แต่ง รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์