33449 การบริหารการบริหารการสาธารณะ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 33449 การบริหารการบริหารการสาธารณะ
รหัสชุดวิชา: 33449บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2555
ISBN/Barcode: 9786165056427
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
33449 การบริหารการบริหารการสาธารณะ (Public Service Administration) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165056427
หน่วยที่ 1. แนวคิดและหลักการของการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 2. การวางแผนเพื่อการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 3. การจัดองค์การเพื่อการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง ผศ.นราธิป ศรีราม
หน่วยที่ 4. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน ผู้แต่ง สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หน่วยที่ 5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์
หน่วยที่ 6. การสื่อสารและการจูงใจเพื่อการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง ผศ.ไพบูลย์ คะเชนทรพรรค์ รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
หน่วยที่ 7. มนุษยสัมพันธ์เพื่อการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 8. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา
หน่วยที่ 9. การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กรเพื่อการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ
หน่วยที่ 10. ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง อ.จิระวรรณ เจียสกุล
หน่วยที่ 11. จริยธรรมในการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ อ.พฤทธิภูมิ พลอยงาม
หน่วยที่ 12. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 13. การประเมินผลการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หน่วยที่ 14. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริการ ผู้แต่ง สำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หน่วยที่ 15. ทิศทางและแนวโน้มของการบริการสาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์