32324 การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32324 การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
รหัสชุดวิชา: 32324อ8-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1
ISBN/Barcode: 9786161606091
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32324 การสอบบัญชีการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน (Auditing, Internal Auditing and Internal Control) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 เล่ม1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161605773 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161606091 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606558
หน่วยที่ 8. การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์ รศ.ดร.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
หน่วยที่ 9. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง รศ.สุนา สุทธิเกียรติ
หน่วยที่ 10. การวางแผนการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.บุปผา ชวะพงษ์
หน่วยที่ 11. หลักฐานการตรวจสอบภายในและกระดาษทำการของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.กฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ
หน่วยที่ 12. การดำเนินงานตรวจสอบภายในของกระบวนการธุรกิจ ผู้แต่ง อ.สุวิมล กุลาเลิศ
หน่วยที่ 13. การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง (ผู้เขียนเดิม) รศ.สุนา สุทธิเกียรติ
หน่วยที่ 14. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง อ.วิชัย กิตติวิทยากุล (ผู้เขียนเดิม) อ.วันชัย พิทักษ์กรณ์
หน่วยที่ 15. การบริหารจัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้แต่ง อ.บุปผา ชวะพงษ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์