21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
รหัสชุดวิชา: 21003อ1-8
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2556
ISBN/Barcode: 9786161603090
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย (Play Toys and Playthings for Early childhood) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-8) ราคา 400บาท ISBN 9786161603090 เล่ม 2 (หน่วยที่ 9-15) ราคา 350 บาท ISBN 9786161603397
หน่วยที่ 1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล
หน่วยที่ 2. การเล่นเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน
หน่วยที่ 3. การเล่นของเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ ผู้แต่ง ผศ.นิรมล ชยุตสาหกิจ อ.จินตรา (เตชะทักขิญพันธุ์) พงศ์พิพัฒน์ อ.ศศกมล บูรัชฏะ
หน่วยที่ 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง อ.ดร.อรชา ตุลานันท์ รศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน ผศ.ดร.วัฒนา มัคคสมัน

หน่วยที่ 5. ความปลอดภัยในการเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.น.พ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หน่วยที่ 6. การจัดกิจกรรมการเล่นของสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิรประภา พฤทธิกุล
หน่วยที่ 7. เกมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ
หน่วยที่ 8. บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับการเล่นของเด็กปฐมวัย ผู้แต่ง รศ.ดร.ดรุณี หรดาล
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์