40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
รหัสชุดวิชา: 40101บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.คมสัน โพธิ์คงและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 17/2558 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9789749756591
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (General Principles of Law) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2548 พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2558 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749756591
หน่วยที่ 1. พัฒนาการสำนักความคิดทางกฎหมาย ผู้แต่ง อ.คมสัน โพธิ์คง
หน่วยที่
2. วิวัฒนาการระบบกฎหมาย ผู้แต่ง อ.รชฏ เจริญฉ่ำ
หน่วยที่
3. ที่มา ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.ศรีราชา เจริญพานิช
หน่วยที่
4. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์อื่น ๆ ผู้แต่ง รศ.ศรีราชา เจริญพานิช
หน่วยที่
5. การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย ผู้แต่ง อ.ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
หน่วยที่
6. กฎหมายกับการพัฒนาสังคม ผู้แต่ง อ.รชฏ เจริญฉ่ำ
หน่วยที่
7. การศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางนิติศาสตร์ ผู้แต่ง อ.ดร.ไพจิตร สวัสดิสาร
หน่วยที่ 8. การบัญญัติกฎหมาย ผู้แต่ง อ.ประวีณ ณ นคร ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 9. หลักการใช้กฎหมาย ผู้แต่ง อ.สิริพันธ์ พลรบ
หน่วยที่ 10. การบังคับใช้กฎหมายและการยกเลิกกฎหมาย ผู้แต่ง รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช
หน่วยที่ 11. กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 12. ระบบกระบวนการยุติธรรมไทย ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก อ.สุวิพันธ์ สุระประเสริฐ
หน่วยที่ 13. ระบบศาลของไทย ผู้แต่ง ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
หน่วยที่ 14. กฎหมายกับความเป็นธรรมในสังคม ผู้แต่ง อ.สิริพันธ์ พลรบ
หน่วยที่ 15. การประกอบวิชาชีพกฎหมาย และจรรยาบรรณของนักกฎหมาย ผู้แต่ง ศ.จิตติ ติงศภัทิย์ รศ.ศรีราชา เจริญพานิช
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์