41008 การจัดการการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 41008 การจัดการการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รหัสชุดวิชา: 41008บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากรและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 6/2557
ISBN/Barcode: 9786115050581
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
41008  การจัดการการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (The Management of Agriculture Natural Resources and Environment) พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ.2557 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786115050581
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา จิตตลดากร และ อ.ชัฐพล สายะพันธ์
หน่วยที่
2. เกษตรทางเลือก ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
หน่วยที่
3  การจัดการการผลิตพืช ผู้แต่ง อ.ดร.สุกัญญา แย้มประชา
หน่วยที่
4. การจัดการการผลิตสัตว์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ
หน่วยที่
5. การจัดการการผลิตสัตว์น้ำ ผู้แต่ง อ.สุทธิชัย ฤทธิธรรม
หน่วยที่
6. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่
7. การจัดการตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี และ ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่
8. การจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร อ.สมฤทัย ทะสดวก
หน่วยที่
9. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คงสม
หน่วยที่
10. การจัดการสวนป่า ผู้แต่ง อ.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่
11. การป่าไม้ชุมชนและการจัดการ ผู้แต่ง รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ, อ.สมศักดิ์ พิริยโยธา อ.สุรศักดิ์ หล่อจิตต์เสียง
หน่วยที่
12. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดการ ผู้แต่ง อ.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ
หน่วยที่
13. การจัดการของเสียในชุมชน ผู้แต่ง รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
หน่วยที่
14. องค์กรเพื่อการจัดการการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ผู้แต่ง ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
หน่วยที่
15. การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้แต่ง อ.ดร.ชำนาญ วัฒนศิริ
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์