41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
รหัสชุดวิชา: 41213บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศ.ศรีราชา เจริญพานิชและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2555 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786165058414
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
41213  กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน (Property Law) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165058414
หน่วยที่
1. ความหมาย ประเภท และความสัมพันธ์ของทรัพย์สิน ผู้แต่ง ศ.ศรีราชา เจริญพานิช
หน่วยที่
2. ทรัพยสิทธิและบุคคลสิทธิ ผู้แต่ง อ.จิราพร สุทันกิตระ
หน่วยที่
3  กรรมสิทธิ์และกรรมสิทธิ์รวม ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่
4. การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่
5. การใช้สิทธิและข้อจำกัดในการใช้สิทธิ ผู้แต่ง รศ.ดร.กิติพงศ์ หังสพฤกษ์
หน่วยที่
6. สิทธิครอบครอง ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่
7. ภาวะจำยอม  ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่
8. ทรัพยสิทธิอื่นๆ ผู้แต่ง ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
หน่วยที่
9. การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่
10. ระบบที่ดินและที่ดินของรัฐ ผู้แต่ง รศ.ภาสกร ชุณหอุไร
หน่วยที่
11. ที่ดินของเอกชน ผู้แต่ง รศ.ภาสกร ชุณหอุไร
หน่วยที่
12. หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ผู้แต่ง รศ.วรวุฒิ เทพทอง
หน่วยที่
13. การจดทะเบียบสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์ ผู้แต่ง รศ.ภาสกร ชุณหอุไร
หน่วยที่
14. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้แต่ง รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
หน่วยที่
15. กรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
2650/m_41-213บ.jpg
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์