41324 กฎหมายพาณิชย์ 4
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 41324 กฎหมายพาณิชย์ 4
รหัสชุดวิชา: 41324บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.พิเชษฐ เมาลานนท์ และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 10/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9789746459624
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 (Commercial Law 4) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547 พิมพ์ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2556 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746459624
หน่วยที่
1. ลักษณะทั่วไปขององค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ เมาลานนท์ อ.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
หน่วยที่
2. สภาพและการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัท ผู้แต่ง รศ.ภาสกร ชุณหอุไร
หน่วยที่ 3.
ลักษณะทั่วไปของห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้แต่ง รศ.ภาสกร ชุณหอุไร
หน่วยที
4. การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลง และการเลิกห้างหุ้นส่วน ผู้แต่ง รศ.มาลี สุรเชษฐ
หน่วยที่
5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้แต่ง รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์
หน่วยที่
6. ลักษณะทั่วไปและสาระสำคัญของบริษัทจำกัด ผู้แต่ง อ.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
หน่วยที่
7. การจัดการ การดูแลครอบงำและการตรวจสอบบริษัทจำกัด ผู้แต่ง อ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม อ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
หน่วยที่
8. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการเลิกบริษัท ผู้แต่ง รศ.ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี
หน่วยที่
9. ลักษณะทั่วไปและสาระสำคัญของบริษัทมหาชน ผู้แต่ง ผศ.อรทิพย์ ตัณฑประศาสน์
หน่วยที่
10. การจัดการบริษัทมหาชนจำกัด ผู้แต่ง อ.โกศล ฉันธิกุล
หน่วยที่
11. การประชุมผู้ถือหุ้น  การดูแลครอบงำและการตรวจสอบบริษัทมหาชนจำกัด ผู้แต่ง อ.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
หน่วยที่
12. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการเลิกบริษัทมหาชนจำกัด ผู้แต่ง รศ.ภาสกร ชุณหอุไร
หน่วยที
13. การระดมทุนสำหรับองค์กรธุรกิจในตลาดทุน ผู้แต่ง อ.หัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
หน่วยที่
14. การบัญชี งบการเงิน การตรวจสอบบัญชี ผู้แต่ง อ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม และ อ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
หน่วยที
15. พัฒนาองค์กรธุรกิจร่วมสมัย
ผู้แต่ง อ.โกศล ฉันธิกุล
1961/m_41324_1.jpg
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7
1962/m_41324_2.jpg
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15
566/
2659/m_41-324บ.jpg
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์