52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รหัสชุดวิชา: 52305บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ปราโมช เชี่ยวชาญและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2556 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786161604547
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2546 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786161604547
หน่วยที่ 1 งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ปราโมช เชี่ยวชาญ อ.บงกช กิตติสมพันธ์
หน่วยที่
2 กฎหมายเกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่
3 การตระหนักและการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมการทำงาน ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่
4 การควบคุมสิ่งแวดล้อมการทำงาน ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่
5 พิษวิทยา ผู้แต่ง อ.ดร.ทวีสุข พันธุ์เพ็ง
หน่วยที่
6 อันตรายจากสารเคมีในงานอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่
7 เออร์โกโนมิกส์ ผู้แต่ง อ.ดร.สสิธร เทพตระการพร
หน่วยที่ 8 โรคจากการทำงาน ผู้แต่ง อ.พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ
หน่วยที่ 9 อุบัติเหตุและการป้องกัน ผู้แต่ง อ.อภิชาติ ชำนินอก อ.สวินทร์ พงษ์เก่า
หน่วยที่ 10 ความปลอดภัยในงานก่อสร้างเครื่องจักร และไฟฟ้า ผู้แต่ง อ.วินัย ลัฐิกาวิบูลย์ อ.วิเลิศ เจติยานุวัตร
หน่วยที่ 11 การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ ผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 12 การประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ
หน่วยที่ 13 การบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้แต่ง ผศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์
หน่วยที่ 14 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ผู้แต่ง อ.ธวัชชัย ศิริภัทราชัย
หน่วยที่ 15 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในอาชีพเกษตรกรรม ผู้แต่ง รศ.ปีติ พูนไชยศรี
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์