41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
รหัสชุดวิชา: 41231บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786161606794
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป (Criminal Law 1: General Principles) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161606794
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและลักษณะทั่วไปของกฎหมายอาญา ผู้แต่ง รศ.วิสาร พันธุนะ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 2. อาชญากรรมในสังคม ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์ (ผู้เขียนเดิม) อ.พงศ์จิรา เชิดชู (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 3. การใช้บังคับกฎหมายอาญา ผู้แต่ง รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
หน่วยที่ 4. ความรับผิดทางอาญา ผู้แต่ง ศ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
หน่วยที่ 5. ความรับผิดทางอาญา (ต่อ) ผู้แต่ง ศ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
หน่วยที่ 6. ความรับผิดทางอาญา (ต่อ) ผู้แต่ง ศ.ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์
หน่วยที่ 7. การพยายามกระทำความผิด ผู้แต่ง รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร

หน่วยที่ 8. เหตุยกเว้นความผิด ผู้แต่ง อ.ยืนหยัด ใจสมุทร (ผู้เขียนเดิม) อ.มาร์ค เจริญวงศ์ (ผู้ปรับปรุง) อ.เบญจรัตน์ เนติโพธิ์ อัตตาหกุล (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 9. เหตุยกเว้นโทษ ผู้แต่ง อ.ยืนหยัด ใจสมุทร (ผู้เขียนเดิม) อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 10. เหตุลดโทษ ผู้แต่ง รศ.จิตรา เพียรล้ำเลิศ
หน่วยที่ 11. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด ผู้แต่ง อ.เข็มชัย ชุติวงศ์
หน่วยที่ 12. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด (ต่อ) ผู้แต่ง รศ.วิสาร พันธุนะ (ผู้เขียนเดิม) อ.วิภุส แสนเจริญ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 13. ทฤษฎีการลงโทษและทฤษฎีวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้แต่ง รศ.สุพจน์ สุโรจน์ (ผู้เขียนเดิม) รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 14. โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ผู้แต่ง อ.ปราณี เสฐจินตนิน (ผู้เขียนเดิม) อ.วิวิธ วงศ์ทิพย์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 15. การกระทำความผิดหลายอย่าง การกระทำความผิดอีก อายุความและอื่นๆ ผู้แต่ง รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ (ผู้เขียนเดิม) อ.พฤฒิพร เนติโพธิ์ (ผู้ปรับปรุง)
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์