60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
รหัสชุดวิชา: 60227บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9786161605636
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ (Economic History and History of Economic Thought) ปรับปรุงครั้ง ที่ 1 พ.ศ. 2557 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161605636
หน่วยที่ 1 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจกับประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่
2 ระบบสังคมเศรษฐกิจสมัยกลาง การก้าวไปสู่ระบบทุนนิยมและลัทธิพาณิชย์นิยม ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานนท์
หน่วยที่
3 การปฏิวัติอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่
4 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่
5 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานนท์ ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่
6 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานนท์
หน่วยที่
7 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มสังคมนิยม ผู้แต่ง อ.จรัมพร โห้ลำยอง
หน่วยที่
8 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ก่อนสมัยคลาสสิก ผู้แต่ง รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์
หน่วยที่ 9 แนวคิดคลาสสิก ผู้แต่ง รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์
หน่วยที่ 10 แนวคิดสังคมนิยม ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 11 แนวคิดสำนักนีโอคลาสสิก ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวลักษณ์
หน่วยที่ 12 แนวคิดเคนส์ ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต ลิขิตสมบูรณ์
หน่วยที่ 13 แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักในปัจจุบัน ผู้แต่ง รศ.ดร.พิชิต ลิขิตสมบูรณ์
หน่วยที่ 14 ทฤษฎีเกมและเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 15 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ผู้แต่ง รศ.ชูศรี มณีพฤกษ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์