60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
รหัสชุดวิชา: 60310บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ส่งศักดิ์ ทิตารามและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 16/2556 (ปรับปรุงครั้งที่1)
ISBN/Barcode: 9789746422055
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60310 สถิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ (Economic and Business Statistics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556 พิมพ์ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2556 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746422055
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติและการนำไปประยุกต์ใช้ ผู้แต่ง รศ.ส่งศักดิ์ ทิตาราม
หน่วยที่ 2. การเก็บรวบและการนำเสนอข้อมูล ผู้แต่ง รศ.ส่งศักดิ์ ทิตาราม ผศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ผู้แต่ง ผศ.ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
หน่วยที่ 4. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ผู้แต่ง ผศ.ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร
หน่วยที่ 5. การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง ผู้แต่ง ผศ.ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร
หน่วยที่ 6. การประมาณค่า ผู้แต่ง รศ.กรรณิกา ทิตาราม
หน่วยที่ 7. การทดสอบสมมติฐาน ผู้แต่ง รศ.กรรณิกา ทิตาราม
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 9. สหสัมพันธ์อย่างง่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 11. การวิเคราะห์การถดถอยและสหพันธ์พหุคูณ ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่ 12. การทดสอบไคสแควร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 13. การวิเคราะห์อนุกรมเวลา ผู้แต่ง รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล
หน่วยที่ 14. เลขดัชนี ผู้แต่ง รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
หน่วยที่ 15. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ไม่แน่นอน ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์