60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
รหัสชุดวิชา: 60323บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2555 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786161600716
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ (Microeconomic and Macroeconomic Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2555 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161600716
หน่วยที่
1 อุปสงค์ อุปทาน และการประยุกต์เครื่องมืออุปสงค์และอุปทาน ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
หน่วยที่
2 พฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่มีความเสี่ยง ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
หน่วยที่
3 การผลิตและต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง ศ.ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ
หน่วยที่
4 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สุรรัตน์เดชา
หน่วยที่
5 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย ผู้แต่ง รศ.ดร.ชุติมา สุรรัตน์เดชา
หน่วยที่
6 ทฤษฎีเกม ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
หน่วยที่
7 ทฤษฎีผลิตภาพหน่วยสุดท้ายกับอุปสงค์ต่อปัจจัยการผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
หน่วยที่
8 ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ผู้แต่ง รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
หน่วยที่ 9 ความจำเริญทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 10 เงินเฟ้อและการว่างงาน ผู้แต่ง รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
หน่วยที่ 11 ทฤษฏีการบริโภค การออม การลงทุน และทฤษฎีความต้องการถือเงิน ผู้แต่ง อ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 12 ดุลยภาพตลาดผลิตผล ตลาดเงิน และตลาดแรงงาน อุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวม ผู้แต่ง อ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
หน่วยที่ 13 นโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกิจปิด ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 14 ความเชื่อมโยง การปรับตัว และนโยบาย การเงิน การคลังในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ผู้แต่ง อ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
หน่วยที่ 15 สำนักแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ผู้แต่ง อ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
961/m_60323_1.jpg
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เล่ม 1 หน่วยที่ 1-8
962/m_60323_2.jpg
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เล่ม 2 หน่วยที่ 9-15
2836/m_60-323บ.jpg
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์