60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น
รหัสชุดวิชา: 60328บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.ชมพูนุช โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 5/2556
ISBN/Barcode: 9789746457095
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60328 สถิติเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเบื้องต้น (Economic Statistics and Elementary Economestrics) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9789746457095
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้สถิติและเศรษฐมิติ ผู้แต่ง  ผศ.ดร.ชมพูนุช โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
หน่วยที่ 2. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ผู้แต่ง ผศ.ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร
หน่วยที่ 3. การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง ผู้แต่ง ผศ.ชัยโรจน์ ชยวัฒนางกูร
หน่วยที่ 4. การประมาณค่า ผู้แต่ง รศ.สมจิต วัฒนาชยากูล
หน่วยที่ 5. การทดสอบสมมติฐาน ผู้แต่ง รศ.กรรณิกา ทิตาราม
หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้แต่ง รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร
หน่วยที่ 7. เลขดัชนี ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฏ์
หน่วยที่ 8. สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย ผู้แต่ง ผศ.รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผู้แต่ง ผศ.รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่ 10. ตัวแปรตามเชิงคุณภาพ และตัวแปรอิสระที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์
หน่วยที่ 11. ปัญหาตัวคลาดเคลื่อนและปัญหาตัวแปรอิสระ ผู้แต่ง รศ.ดร.เรณู สุขารมณ์
หน่วยที่ 12. สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ ผู้แต่ง ผศ.วานิช มาลัย
หน่วยที่ 13. อนุกรมเวลา ผู้แต่ง รศ.อรรฆคณา แย้มนวล
หน่วยที่ 14. ทฤษฎีการตัดสินใจ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์
หน่วยที่ 15. แบบจำลองระบบสมการเกี่ยวเนื่อง ผู้แต่ง รศ.อรรฆคณา แย้มนวล
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์