60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
รหัสชุดวิชา: 60331บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัยและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 3/2555 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9789749757796
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง (Regional and Urban Economics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2549 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2555 แบบฝึกปฏิบัติ (หน่วยที่ 1-15) ราคา 30 บาท ISBN 9789749757796
หน่วยที่
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่
2 ทฤษฎีที่ตั้งและการขนส่ง ผู้แต่ง รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย
หน่วยที่
3 ทรัพยากรภูมิภาค ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่
4 ทฤษฎีพัฒนาภูมิภาค ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่
5 ทฤษฎีรายได้ภูมิภาค ผู้แต่ง อ.วิโรจน์ นรารักษ์
หน่วยที่
6 แผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ผู้แต่ง อ.ดร.อุทิศ ขาวเธียร
หน่วยที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เมือง ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 8 การเกิดของเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
หน่วยที่ 9 การใช้ที่ดินในเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 10 การขนส่งในเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา อ.อรวิทย์ เหมะจุฑา
หน่วยที่ 11 ที่อยู่อาศัย ผู้แต่ง รศ.รัชฏาพร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 12 สิ่งแวดล้อมและเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 13 การคลังรัฐบาลท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.วราวุธ ชินทรเดชา
หน่วยที่ 14 ระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงชนบทกับเมือง ผู้แต่ง ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์
หน่วยที่ 15 สถาบันและองค์กรการพัฒนาเมือง ผู้แต่ง อ.นันทพงศ์ สุวรรณรัตน์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์