60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ
รหัสชุดวิชา: 60338บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามาและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 3/2554
ISBN/Barcode: 9789749756270
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ (Technology and Economic Growth) เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30บาท ISBN 9789749756270
หน่วยที่
1 แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา อ.ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์
หน่วยที่
2 ความจำเริญทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่
3 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
หน่วยที่
4 เทคโนโลยีกับการลงทุนและการผลิต ผู้แต่ง รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่
5 บทบาทของเทคโนโลยีกับการพัฒนาภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ผู้แต่ง รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
หน่วยที่ 6 เทคโนโลยีกับการสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน ผู้แต่ง รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์
หน่วยที่ 8 เทคโนโลยีใหม่กับความจำเริญทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
หน่วยที่ 9 ระบบนวัตกรรมแห่งชาติกับความจำเริญทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 10 รัฐกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง อ.ดร.กิติพงศ์ พร้อมวงศ์ อ.พีรพล สิทธิวิจารณ์
หน่วยที่ 11 การแพร่กระจายและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่ 12 การสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 13 เทคโนโลยีกับการประกอบประกอบการธุรกิจเอกชน ผู้แต่ง รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
หน่วยที่ 14 เทคโนโลยีกับทุนทางสังคม ผู้แต่ง รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์
หน่วยที่ 15 ผลของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แต่ง อ.ดร.วนิดา ลาวัณย์ทักษิณ อ.ดร.จำนง พวงพุก
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์