60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
รหัสชุดวิชา: 60341บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่นและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 5/2555
ISBN/Barcode: 9789746455619
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก (Thailand in the World Economy) พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746455619
หน่วยที่
1 แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานของระบบเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่
2 เป้าหมายทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ
หน่วยที่
3 โลกาภิวัตน์ ผู้แต่ง ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่
4 โครงสร้างเศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง อ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่
5 การค้าระหว่างประเทศของไทย ผู้แต่ง ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 6 สินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 7 สินค้าอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ผู้แต่ง อ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 8 การค้าบริการ ผู้แต่ง อ.เกริกไกร จีระแพทย์ อ.ประนอมศรี โสมขันเงิน ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หน่วยที่ 9 การลงทุนระหว่างประเทศของไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 10 เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชรินทร์ ลีนะบรรจง
หน่วยที่ 11 เศรษฐกิจไทยกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
หน่วยที่ 12 เศรษฐกิจไทยกับปัญหาทรัพย์สินทางปัญญา ผู้แต่ง อ.เกริกไกร จีระแพทย์ อ.ดร.ปราโมทย์ พิสิษฐเกษม
หน่วยที่ 13 ประเทศไทยกับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 14 ประเทศไทยกับองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.รอน ศิริวันสาณฑ์
หน่วยที่ 15 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.กุลลินี มุทธากลิน
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์