60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รหัสชุดวิชา: 60370บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.จรินทร์ เทศวานิชและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786161615949
ขนาด: “7 ½ x10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปอนด์
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (Agricultural, Natural Resources and Environmental Economics ) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เล่ม 1 (หน่วยที่ 19) ราคา450 บาท(ISBN9786161615437) เล่ม 2 (หน่วยที่ 10-15) ราคา 300 บาท (ISBN 9786161615420) แบบฝึกปฏิบัติราคา  30 บาท (ISBN 9786161615949)
หน่วยที่ 1 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สหกรณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 2 อุปสงค์อุปทานการผลิตรายได้และกำไรของสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 3 โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 4 ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผู้แต่ง อ.ดร.พัชรี ผาสุข
หน่วยที่ 5 สินเชื่อการเกษตร ผู้แต่ง ผศ.รัชนี โตอาจ
หน่วยที่ 6 ราคาสินค้าเกษตรและธุรกิจการเกษตร ผู้แต่ง รศ.ดร.สมนึก ทับพันธุ์ รศ.รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์ อ.ดร.วสุ สุวรรณวิหค
หน่วยที่ 7 นโยบายการเกษตรกับการพัฒนาภาคการเกษตรไทย ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช
หน่วยที่ 8 สหกรณ์ภาคการเกษตรในประเทศไทย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์ อ.ดร.สงกรานต์ สมบุญ
หน่วยที่ 9 สหกรณ์ภาคการเกษตรในต่างประเทศ รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น อ.วินัย กสิรักษ์
หน่วยที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 11 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและความล้มเหลวของกลไกราคา ผู้แต่ง อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล
หน่วยที่ 12 หลักเศรษฐศาสตร์ในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ ผู้แต่ง อ.ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
หน่วยที่ 13 การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่ 14 เครื่องมือในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ผู้แต่ง อ.ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
หน่วยที่ 15นโยบายและมาตรการในการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์