60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
รหัสชุดวิชา: 60499บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.วินัย อัศว์ศิวะกุล ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามาและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 4/2554 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9789746458085
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ (Professional Experience in Economics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2547 พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746458085
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง อ.วินัย อัศว์ศิวะกุล ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ
หน่วยที่
2 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับกิจกรรมอื่น ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่
3 การประยุกต์เศรษฐศาสตร์ในภาคปฏิบัติและเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.จรินทร์ เทศวานิช รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร ผศ.ธีระพงษ์ เขมฤกษ์อำพล อ.วินัย อัศว์ศิวะกุล
หน่วยที่
4 การวิเคราะห์โครงการด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.เกษมสันต์ จิณณวาโส อ.อนุภิชญ์ ศุภนิทัศนากร อ.เมธา จันทร์แจ่มจรัส
หน่วยที่
5 การวิเคราะห์โครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.สุวรรณี คำมั่น รศ.ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์
หน่วยที่
6 การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.วิทยา ปิ่นทอง
หน่วยที่
7 การวางแผนธุรกิจและเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.วิทยา ปิ่นทอง
หน่วยที่
8 การงบประมาณโครงการและแผนงาน ผู้แต่ง อ.วินัย อัศว์ศิวะกุล อ.เดชา ดีผดุง
หน่วยที่ 9 เศรษฐกิจไทยกับโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจใหม่ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่ 10 เศรษฐศาสตร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา อ.ยงยุทธ ถิฐาพันธ์
หน่วยที่ 11 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในวิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.สำรวย กมลายุตต์ ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 12 เศรษฐศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ผู้แต่ง รศ.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 13 การทำงานเป็นทีมในวิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ผศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
หน่วยที่ 14 นักเศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ ผู้แต่ง อ.วินัย อัศว์ศิวะกุล
หน่วยที่ 15 คุณธรรม จริยธรรม ธรรมจริยาของนักเศรษฐศาสตร์ ผู้แต่ง อ.วินัย อัศว์ศิวะกุล
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์