61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
รหัสชุดวิชา: 61401บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์ อ.วิโรจน์ นรารักษ์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 7/2555 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9789746455961
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน (Project and Program Analysis) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2547 พิมพ์ครั้งที่ 7 พ.ศ.2555 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746455961
หน่วยที่
1 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน ผู้แต่ง รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์ อ.วิโรจน์ นรารักษ์
หน่วยที่
2 หลักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน อื่น ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่
3 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน ผู้แต่ง อ.ดร.วิชญะ นาครักษ์
หน่วยที่
4 การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ผู้แต่ง อ.ดร.วิชญะ นาครักษ์
หน่วยที่
5 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่
6 การวิเคราะห์โครงการภาคเอกชน ผู้แต่ง อ.ดร.วิชญะ นาครักษ์
หน่วยที่
7 การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่
8 เทคนิคการบริหารโครงการ ผู้แต่ง รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์
หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์โครงการรัฐวิสาหกิจ ผู้แต่ง อ.อัจฉรา หงส์สุวรรณรวี
หน่วยที่ 10 การวิเคราะห์โครงการทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์โครงการท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดุษฎี สุวัฒวิตยากร รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง รศ.ดร.จุไร ทัพวงษ์
หน่วยที่ 13 การวิเคราะห์โครงการด้านสังคม ผู้แต่ง อ.สุวรรณี คำมั่น
หน่วยที่ 14 การวิเคราะห์งบประมาณภาครัฐ ผู้แต่ง อ.อำพล ทิมาสาร
หน่วยที่ 15 การติดตามและประเมินผลโครงการ ผู้แต่ง อ.อำพล ทิมาสาร
1000/
1002/
2848/m_61-401บ.jpg
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์