61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
รหัสชุดวิชา: 61405บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ. ดร.กุลลินี มุทธากลิน
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 3/2557 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9786165053181
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ (Human Behavior and Economic – Business Ethics) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553 พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2557 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053181
หน่วยที่
1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรม ผู้แต่ง อ. ดร.กุลลินี มุทธากลิน
หน่วยที่
2. แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสหลักในด้านพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์สันถวรักษ์
หน่วยที่
3. เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมกับพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.มุทริกา พฤกษาพงษ์ อ. ดร.ชนินทร์ มโนภินิเวส
หน่วยที่
4. เศรษฐศาสตร์มนุษยนิยมกับพฤติกรรมมนุษย์ ผู้แต่ง อ.ดร.กุลลินี มุทธากลิน
หน่วยที่
5. ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่
6. องค์กรธุรกิจและการตัดสินใจในองค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่
7. จริยธรรมทางเศรษฐกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 8. จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่ 9. ภาครัฐกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 10. ธรรมาภิบาล ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่ 11. ความสุขมวลรวมประชาชาติ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 12. การพัฒนาแบบยั่งยืนกับจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์
หน่วยที่ 13. แนวทางการบรรลุถึงความสามารถของมนุษย์ ผู้แต่ง อ.วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์
หน่วยที่ 14. การค้า การลงทุน และการเงินระหว่างประเทศกับจริยธรรม ผู้แต่ง อ.ดร.สินีนาฏ เสริมชีพ
หน่วยที่ 15. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับจริยธรรมในทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ผู้แต่ง อ. ดร.กุลลินี มุทธากลิน
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์