61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
รหัสชุดวิชา: 61407บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.สมบัติ พันธวิศิษฎ์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2553
ISBN/Barcode: 9786165053457
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด (Production Economics and Marketing Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165053457
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การผลิต ผู้แต่ง รศ.สมบัติ พันธวิศิษฎ์
หน่วยที่
2 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การผลิต อื่น ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไพทูล สีใส
หน่วยที่
3 ระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่
4 การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ผู้แต่ง รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล
หน่วยที่
5 การบริหารโครงการโดย PERT และ CPM ผู้แต่ง รศ.รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์
หน่วยที่
6 ทำเลที่ตั้งและการวางผังการผลิต ผู้แต่ง ผศ.ดร.ไพทูล สีใส
หน่วยที่
7 การจัดการสินค้าคงคลัง ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 8 การจัดการคุณภาพและการบำรุงรักษา ผู้แต่ง รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการตลาด ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
หน่วยที่ 10 สภาพแวดล้อมทางการตลาด ผู้แต่ง รศ.ดร.เชาว์ โรจนแสง
หน่วยที่ 11 การวางแผนการตลาด ผู้แต่ง รศ.จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
หน่วยที่ 12 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา ผู้แต่ง ผศ.ภวัต เจียมจิณณวัตร
หน่วยที่ 13 การจัดจำหน่าย ผู้แต่ง รศ.ดร.นพมาศ สุวชาติ
หน่วยที่ 14 การส่งเสริมการตลาด ผู้แต่ง รศ.ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
หน่วยที่ 15 การตลาดยุคใหม่และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้แต่ง อ.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์