70321 ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 70321 ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม
รหัสชุดวิชา: 70321บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.เสมอ จันทร์พุฒและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 20/2555
ISBN/Barcode: 9789746422109
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
70321 ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม (family and Ecology) พิมพ์ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2555 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746422109
หน่วยที่
1 ครอบครัวไทยในชนบท ผู้แต่ง อ.เสมอ จันทร์พุฒ
หน่วยที่
2 ครอบครัวไทยในเมือง ผู้แต่ง อ.กมลา แสงสีทอง อ.ปาริชาติ สุขุม
หน่วยที่
3 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ผู้แต่ง อ.ศุภวิทย์ เปี่ยมพงศ์สานต์ อ.สุกัลยา บุญฤทธิพงษ์
หน่วยที่
4 สิ่งแวดล้อมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง อ.อุดร จารุรัตน์
หน่วยที่
5 สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาอบรม ผู้แต่ง ผศ.สมบูรณ์ พรรณาภพ ผศ.สุมณฑา วัฒนสินธุ์
หน่วยที่
6 สิ่งแวดล้อมทางนันทนาการ ผู้แต่ง อ.ประพันธ์ศิริ ไชยชนะใหญ่ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
หน่วยที่
7 สิ่งแวดล้อมทางการเมืองการปกครอง ผู้แต่ง อ.ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ อ.วีระศักดิ์ อนันตมงคลหน่วยที่ 8 สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง ผศ.ศาสตราจารย์ สมพงษ์ อรพินท์
หน่วยที่
9 สิ่งแวดล้อมทางศาสนาและปรัชญา ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หน่วยที่
10 สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพอนามัย ผู้แต่ง อ.ประภรณ์ จารุจันทร
หน่วยที่
11 สิ่งแวดล้อมทางสื่อมวลชน ผู้แต่ง อ.สมศรี สุกุมลนันท์
หน่วยที่
12 การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมในชนบท ผู้แต่ง อ.เดือนเพ็ญ ศังขะฤกษ์ อ.จุฑารัตน์ มัณฑนาพงศ์
หน่วยที่
13 การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมในเมือง ผู้แต่ง อ.กมลา แสงสีทอง อ.ปาริชาติ สุขุม
หน่วยที่
14 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผู้แต่ง อ.อุดร จารุรัตน์
หน่วยที่
15 ครอบครัวกับการพัฒนาชนบท ผู้แต่ง อ.ดร.ไพรัตน์ เดชะรินทร์
1868/m_70321_1.jpg
70321 ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม เ่ล่ม 1 หน่วยที่ 1-7
2862/m_70321บ..jpg
70321 ครอบครัว และสิ่งแวดล้อม แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์