70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
รหัสชุดวิชา: 70422บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.มยุรี จารุปาณและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 17/2555
ISBN/Barcode: 978974642627
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ (Juvenile Problems and Career Promotion) พิมพ์ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2555 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 978974642627
หน่วยที่ 1 ความสำคัญของเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง อ.มยุรี จารุปาณ
หน่วยที่ 2 อิทธิพลของสังคมต่อเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง ผศ.ดวงกมล เวชบรรยงรัตน์
หน่วยที่ 3 สภาพและปัญหาทั่วไปของเด็ก ผู้แต่ง อ.ดร.สายสุรี จุติกุล
หน่วยที่ 4 สภาพและปัญหาทั่วไปของเยาวชน ผู้แต่ง อ.นิศา ชูโต
หน่วยที่ 5 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง ผศ.วิมลศิริ ชำนาญเวช
หน่วยที่ 6 ปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาลและการฝึกอาชีพ ผู้แต่ง ผศ.สกานต์ ตามไท อ.นัทธี จิตสว่าง
หน่วยที่ 7 ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาล ผู้แต่ง อ.พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ เปี่ยมศิริ อ.รต.อ.ญ สุภาพันธ์ รื่นสำราญ
หน่วยที่ 8 เด็กและเยาวชนกับการมีงานทำ ผู้แต่ง รศ.วรัญญา ผ่านเจริญ
หน่วยที่ 9 การแนะแนวอาชีพ ผู้แต่ง อ.สวัสดิ์ สุวรรณอักษร อ.วรรณา พรหมบุรมย์
หน่วยที่ 10 การส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง อ.ทวีป อภิสิทธิ์ อ.วราภรณ์ ศิริวรรณ
หน่วยที่ 11 บทบาทของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง รศ.วิจิตร ระวิวงศ์ รศ.นิภา ส.ตุมรสุนทร
หน่วยที่ 12 ทรัพยากรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง อ.ดร.สายสุรี จุติกุล
หน่วยที่ 13 ครอบครัวและการพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้แต่ง อ.วัชรี ธุวธรรม
หน่วยที่ 14 ศักยภาพและพลังสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ผู้แต่ง อ.นิศา ชูโต
หน่วยที่ 15 บทบาทของเด็กและเยาวชนต่อสังคม ผู้แต่ง ศ.ดร.พัทยา สายหู
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์