71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
รหัสชุดวิชา: 71203บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2554
ISBN/Barcode: 9786165056878
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊พ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊พ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น (Basic Food Science and Technology ) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 แบบฝึกปฏิบัติ ราคา 30 บาท ISBN 9786165056878
หน่วยที่
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้แต่ง รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
หน่วยที่
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของธัญชาติ ผู้แต่ง ศ. ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
หน่วยที่
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพืชน้ำตาลและพืชหัวที่ให้แป้ง ผู้แต่ง รศ. ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอด
หน่วยที่
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของผักและผลไม้ ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์
หน่วยที่
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของถั่วเมล็ดแห้ง ผู้แต่ง รศ. ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสัตว์บกและสัตว์ปีก ผู้แต่ง ผศ. ดร.สิติมา จิตตินันทน์
หน่วยที่
7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไข่ ผู้แต่ง รศ.เยาวลักษณ์ สุรพันธพิศิษฐ์
หน่วยที่
8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนม ผู้แต่ง รศ. ดร.วิสิฐ จะวะสิต อ. ดร.นัฐพล ตั้งสุภูมิ
หน่วยที่
9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสัตว์น้ำ ผู้แต่ง รศ.ปาริฉัตร ช้างสิงห์ รศ.ศศิมน ปรีดา รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
หน่วยที่
10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไขมันและน้ำมันบริโภค ผู้แต่ง รศ.ศศิมน ปรีดา
หน่วยที่
11. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชา กาแฟ โกโก้ ผู้แต่ง รศ.อรวินท์ เลาหรัชตนันท์ รศ.ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ
หน่วยที่
12. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส ผู้แต่ง ผศ.ดร.วรรณี จิรภาคย์กุล
หน่วยที่
13. วัตถุเจือปนอาหาร ผู้แต่ง รศ.ดร.จารุณี โลกสุวรรณ
หน่วยที่
14. การบรรจุอาหาร ผู้แต่ง รศ. ดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม
หน่วยที่
15. การสุขาภิบาลอาหาร ผู้แต่ง รศ. ดร.วราวุฒิ ครูส่ง
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์