2220156 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 2220156 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รหัสชุดวิชา: 2220156
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.สิริวรรณ ศรีพหล
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2552
ISBN/Barcode: 9786165050623
ขนาด: เอ 5
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ ถนอมสายตา
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 210 ฿ 150
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
2220156 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย ศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล  พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552 ISBN 9786165050623 จำนวน 440 หน้า ราคา 210 บาท ลดเหลือ 150 บาท
เสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นมา และวัตถุประสงค์ เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม  เศรษฐศาสตร์  ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และมโนมติที่ควรจัดให้ผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นำเสนอตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละสาระเพิ่มเติม ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ครูสังคมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  และเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาเยาวชนไทยสู่ความเป็นพลโลก และการจัดการเรียนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงในโรงเรียน
          เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นคู่มือสำหรับครูสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในสังคม  โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์