3103231 สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 3103231 สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL
รหัสชุดวิชา: 3103231
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.สุภมาส อังศุโชติและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 3/2554
ISBN/Barcode: 9789740608547
ขนาด: 7 ½” X 10 ¼”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 80 กรัม/ตรม.
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ด 260 กรัม/ตรม.
ราคา: ฿ 300
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:

3103231 สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL โดย รศ.ดร.สุภมาส อังสุโชติและคณะ พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ.2554 ISBN 9789740608547 จำนวน 426 หน้า ราคา 300 บาท
หนังสือเล่มนี้มิได้เน้นเฉพาะความรู้ภาคทฤษฏีเกี่ยวกับสถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างเท่านั้น แต่ได้เน้นแนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่านสามารดำเนินการวิเคราะห์ อ่านและแปลความหมายผลการวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง การเขียนคำสั่งด้วยโปรแกรม
LISREL
การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ การวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการด้วยโมเดลโค้งพัฒนาการ และการวิเคราะห์กลุ่มพหุและความไม่แปรเปลี่ยนของการวัด
เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกอาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป

หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์