32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
รหัสชุดวิชา: 32314บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำนวย และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2558 (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ISBN/Barcode: 9786161608460
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปอนด์
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2 (Advanced Accounting 1 and Advanced Accounting 2) ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161608460
หน่วยที่ 1. การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำนวย
หน่วยที่ 2. การร่วมค้า ผู้แต่ง อ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 3. การฝากขาย ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 4. สัญญาเช่า ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 5. สัญญาสร้าง ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 6. การบัญชีเฉพาะกรณี ผู้แต่ง รศ.นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 7. การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ ผู้แต่ง ผศ.ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
หน่วยที่ 8. สำนักงานใหญ่และสาขา ผู้แต่ง ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำนวย
หน่วยที่ 9. การรวมธุรกิจ ผู้แต่ง อ.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์
หน่วยที่ 10. การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ผู้แต่ง รศ.ดร.รินี พงศ์สุพัฒน์
หน่วยที่ 11. งบการเงินรวม ณ วันที่ซื้อหุ้น ผู้แต่ง รศ.ดร.รินี พงศ์สุพัฒน์
หน่วยที่ 12. งบการเงินรวมหลังวันซื้อหุ้น ผู้แต่ง รศ.ดร.รินี พงศ์สุพัฒน์
หน่วยที่ 13. งบการเงินรวม
: รายการระหว่างบริษัทในกลุ่มกิจการ ผู้แต่ง รศ.กัลยาณี กิตติจิตต์
หน่วยที่ 14. งบกระแสเงินสดและงบกระแสเงินสดรวม ผู้แต่ง รศ.ดลพร บุญพารอด
หน่วยที่ 15. การบัญชีเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.สุชาดา สถาวรวงศ์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์