60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
รหัสชุดวิชา: 60450บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ และคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 4/2556
ISBN/Barcode: 9789746453554
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊ฟ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (Public Economics) พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789746453554
หน่วยที่
1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่
2 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่
3 สินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม อ.ชนะ กมลภัทรกูล
หน่วยที่
4 การเลือกของสังคมและกระบวนการทางการเมือง ผู้แต่ง รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่
5 การวิเคราะห์นโยบายและความเหมาะสมทางด้านการใช้จ่ายของรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.พูลพินิจ ปิยะอนันต์ รศ.ดร.สุชาดา ตั้งทางธรรม
หน่วยที่
6 การใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อสวัสดิการสำหรับประชาชน ผู้แต่ง อ.นวลอนันต์ ตันติเกตุ อ.งามจิตต์ จันทรสาธิต
หน่วยที่
7 การวิเคราะห์การใช้จ่ายของรัฐบาลและกระบวนการงบประมาณ ผู้แต่ง อ.เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
หน่วยที่
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรและประสิทธิภาพของภาษีอากร ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์

หน่วยที่ 9 ความเป็นธรรมของภาษีอากร ภาระภาษี และภาษีที่เหมาะสม ผู้แต่ง ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์
หน่วยที่
10 โครงสร้างภาษีอากรของไทย ผู้แต่ง อ.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล อ.วราภรณ์ เติมรัตนกุล
หน่วยที่
11 การบริหารและการปฏิรูปภาษีอากร ผู้แต่ง อ.ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์ อ.ดร.บัญชา ส่งสัมพันธ์
หน่วยที่
12 รัฐวิสาหกิจกับการคลังรัฐบาล ผู้แต่ง รศ.พูลนิจ ปิยะอนันต์ ผศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่
13 การคลังรัฐบาลท้องถิ่น ผู้แต่ง อ.ดร.ชลธาร วิศรุตวงศ์
หน่วยที่
14 การขาดดุลงบประมาณและหนี้สาธารณะ ผู้แต่ง อ.ดร.สมชัย สัจจพงษ์
หน่วยที่
15 นโยบายการคลังกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ผู้แต่ง อ.ดร.สมชัย สัจจพงษ์
3371/m_60450อ1-7.jpg
60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7
3372/m_60450อ8-15.jpg
60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เล่ม 2 หน่วยที่ 8-15
3373/m_60450บ1-15.jpg
60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์