60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
รหัสชุดวิชา: 60473บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุขและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 2/2554
ISBN/Barcode: 9789749756157
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊ฟ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม (Industrial Economics and Industrial Development) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9789749756157
หน่วยที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีหน่วยผลิตและต้นทุนธุรกรรม ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 3. การเจริญเติบโตของหน่วยผลิต ผู้แต่ง รศ.ดร.วัชรี โตสงวน
หน่วยที่ 4. โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขันและผลการดำเนินงานของหน่วยผลิต ผู้แต่ง รศ.สุภาสินี ตันติศรีสุข
หน่วยที่ 5. ทฤษฎีเกมและการแข่งขันในเชิงกลยุทธ์ของตลาดผู้ขายน้อยราย ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
หน่วยที่ 6. พฤติกรรมในการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ
หน่วยที่ 7.
พฤติกรรมที่มิใช่ราคา ผู้แต่ง รศ.จรีพรรณ กุลดิลก
หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและทฤษฎีแหล่งที่มาตั้งอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่ 9. ความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
หน่วยที่ 10.
 ทฤษฎีต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.จรีพรรณ กุลดิลก
หน่วยที่ 11. ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.สมศักดิ์ มีทรัพย์หลาก
หน่วยที่ 12. ปัจจัยภายนอกและนโยบายที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.ไพฑูรย์ วิบูลชุติกุล อ.ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
หน่วยที่ 13. เทคโนโลยีและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้แต่ง อ.อัครยุทธ สุนทรวิภาต
หน่วยที่ 14. ปัญหาและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผู้แต่ง อ.อัครยุทธ สุนทรวิภาต
หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผู้แต่ง รศ.ดร.วิไลวรรณ วรรณนิธิกุล
 
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์