61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
รหัสชุดวิชา: 61408บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2554
ISBN/Barcode: 9786165057165
ขนาด: เอ 4
กระดาษเนื้อใน: ปรู๊ฟ
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปรู๊ฟ
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ (Economics of Transportation and Logistics Management) พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786165057165
หน่วยที่
 1. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ
หน่วยที่
 2. การวิเคราะห์อุปสงค์การขนส่ง ผู้แต่ง รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา
หน่วยที่
 3. ต้นทุนการขนส่งและอุปทานการขนส่ง ผู้แต่ง อ.รัชนี โตอาจ
หน่วยที่
 4. การกำหนดราคาค่าขนส่ง ผู้แต่ง อ.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่
 5. การจัดการธุรกิจขนส่ง ผู้แต่ง รศ.พิเศษ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หน่วยที่
 6. การวิเคราะห์โครงการขนส่ง ผู้แต่ง อ.วิชานัน นิวาตจินดา
หน่วยที่
 7. นโยบายการขนส่งของภาครัฐ ผู้แต่ง รศ.พิเศษ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หน่วยที่ 8. แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้แต่ง อาจารย์ ดร.กฤษณา ปุณยางกูร
หน่วยที่ 9. การจัดการสินค้าคงคลัง ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ อ.จรรยา ธนาอธิพร
หน่วยที่ 10. การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ผู้แต่ง รศ.ระวีวรรณ มาลัยวรรณ รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์ อ.จรรยา ฤกษ์ศิริสุข
หน่วยที่ 11. การบรรจุภัณฑ์ ผู้แต่ง อ.ธีระ พุ่มเสนาะ
หน่วยที่ 12. การจัดการประกันภัยเพื่อการขนส่งสินค้า ผู้แต่ง รศ. พิเศษ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
หน่วยที่ 13. ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ ผู้แต่ง อ. ดร.กุลลินี มุทธากลิน
หน่วยที่ 14. บริการโลจิสติกส์ ผู้แต่ง อ.ดร.สิริอร เศรษฐมานิต
หน่วยที่ 15. กลยุทธ์การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้แต่ง อ. ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์