15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
รหัสชุดวิชา: 15336อ8-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ อ.พงศ์พันธ์ พยัฆวิเชียรและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2558 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ISBN/Barcode: 9786161609443
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 400
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร (Communication Management) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 เล่ม 1 (หน่วยที่ 1-7) ราคา 350 บาท ISBN 9786161609313 เล่ม 2 (หน่วยที่ 8-15) ราคา 400 บาท ISBN 9786161609443 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609627
หน่วยที่ 8. การบริหารกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ ผู้แต่ง ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ อ.พงศ์พันธ์ พยัฆวิเชียร
หน่วยที่ 9. การบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้แต่ง รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
หน่วยที่ 10. การบริหารกิจการโทรทัศน์ ผู้แต่ง อ.ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
หน่วยที่ 11. การบริหารงานภาพยนตร์ ผู้แต่ง ผศ.วิระชัย ตั้งสกุล รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
หน่วยที่ 12. การบริหารงานกิจการโฆษณา ผู้แต่ง รศ.รุ่งนภา พิตรปรีชา อ.ชนาภา หนูนาค
หน่วยที่ 13. การบริหารกิจการประชาสัมพันธ์ ผู้แต่ง รศ.ดร.บุษบา สุธีธร
หน่วยที่ 14. การบริหารสื่อดิจิทัล ผู้แต่ง อ.ดร.สันทัด ทองอินทร์
หน่วยที่ 15. กิจการสื่อสารแบบเครือข่ายสากล ผู้แต่ง รศ.ประชัน วัลลิโก ผศ.สุกานดา วรพันธุ์พงศ์ อ.อัญชลี ชัยวรพร อ.ลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
3546/m_15336บ1-15.jpg
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์