60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
รหัสชุดวิชา: 60482บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่นและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2558 (ปรับปรุงคร้ังที่ 2)
ISBN/Barcode: 9786161609757
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปอนด์
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
ขออภัยค่ะ สินค้าหมดชั่วคราว ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5047678
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ (Business Economics and Finance) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161609757
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 2. การวิเคราะห์ การประมาณการ และการพยากรณ์อุปสงค์ ผู้แต่ง ผศ.ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
หน่วยที่ 3. การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต ผู้แต่ง อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล
หน่วยที่ 4. การวิเคราะห์ตลาดและการกำหนดราคาสินค้า ผู้แต่ง ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย
หน่วยที่ 5. การกำหนดราคาเชิงธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
หน่วยที่ 6. เงิน ระบบการเงิน ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน ผู้แต่ง รศ.อรรฆ์คณา แย้มนวล
หน่วยที่ 7.
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่ 8. นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ ผู้แต่ง รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์
หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์งบการเงิน ผู้แต่ง รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต ผศ.พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
หน่วยที่ 10.
 มูลค่าของเงินตามเวลา ผู้แต่ง รศ.วรรณี ชลนภาสถิตย์
หน่วยที่ 11. ความเสี่ยงและผลตอบแทน ผู้แต่ง ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
หน่วยที่ 12. การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน ผู้แต่ง อ.ธนพร สวรรค์พิทักษ์ (ผู้ปรับปรุง)
หน่วยที่ 13. การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ผู้แต่ง รศ.ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
หน่วยที่ 14. การจัดหาเงินทุน ผู้แต่ง รศ.ยุวดี ไชยศิริ รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต
หน่วยที่ 15. ต้นทุนเงินทุน เงินโครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล ผู้แต่ง รศ.อัจฉรา ชีวตระกูลกิจ
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์