60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
รหัสชุดวิชา: 60340บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูรและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2559 (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2559)
ISBN/Barcode: 9786161610067
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: ปอนด์
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 แบบฝึกหัดราคา 30 บาท ISBN 9786161610067
หน่วยที่ 1. แนวคิดทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
หน่วยที่ 2. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ (1) ผู้แต่ง อ.ดร.สมชาย รัตนโกมุท
หน่วยที่ 3. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิก ผู้แต่ง รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
หน่วยที่ 4. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่ ผู้แต่ง รศ.สาลินี วรบัณฑูร
หน่วยที่ 5. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
หน่วยที่ 6. ความจำเริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.สาลินี วรบัณฑูร
หน่วยที่ 7. อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงินต่างประเทศ และระบบการเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 8. ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต
หน่วยที่ 9. การปรับดุลยภาพภายในและดุลยภาพนอกภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่างๆ ผู้แต่ง รศ.ศรีวงศ์ สุมิตร รศ.ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม
หน่วยที่ 10. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล
หน่วยที่ 11. การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ ผู้แต่ง รศ.ศิริพร สัจจานันท์
หน่วยที่ 12. องค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
หน่วยที่ 13. การค้า การเงิน และการลงทุนระหว่างประเทศของไทย ผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
หน่วยที่ 14. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกับการพัฒนา ผู้แต่ง อ.ดร.ฐิติมา โห้ลำยอง ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง
หน่วยที่ 15. สารสนเทศทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผู้แต่ง อ.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
3614/m_60340บ1-15.jpg
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ แบบฝึกปฏิบัติหน่วยที่ 1-15
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์