52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
ชื่อหนังสือ/ชื่อชุดวิชา: 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์
รหัสชุดวิชา: 52204บ1-15
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญและคณะ
ครั้งที่/ปีที่พิมพ์: 1/2559 ปรับปรุงครั้ง2
ISBN/Barcode: 9786161610364
ขนาด: 7 ½”x 10 ½”
กระดาษเนื้อใน: ปอนด์ 70 กรัม
กระดาษปก/จำนวนหน้า: อาร์ตการ์ต 260 กรัม
ราคา: ฿ 30
จำนวน:
    สอบถามเกี่ยวกับสินค้า
รายละเอียดสินค้า:
52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ (Laws Related to Public Environment Health and Forensic Medicine) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 แบบฝึกปฏิบัติราคา 30 บาท ISBN 9786161610364
หน่วยที่ 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวชศาสตร์ ผู้แต่ง อ.เกวลิน ต่อปัญญาชาญ
หน่วยที่ 2. รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและกฎหมายสาธารณสุขอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 3. พระราชบัญญัติเวชกรรมและสถานบริการสุขภาพ ผู้แต่ง อ.น.พ.ชาญวิทย์ ทระเทพ
หน่วยที่ 4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผู้แต่ง อ.ดร.เมธี จันท์จารุภรณ์
หน่วยที่ 5. กฎหมายคุ้มครองการสาธารณสุข ผู้แต่ง ผศ.ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
หน่วยที่ 6. กฎหมายเกี่ยวกับยา อาหาร เครื่องสำอาง และเครื่องมือแพทย์ ผู้แต่ง อ.อรวรรณ น้อยวัฒน์
หน่วยที่ 7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันโรค ผู้แต่ง ผศ.ดร.อารยา ประเสริฐชัย 
หน่วยที่ 8. กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสาธารณสุข ผู้แต่ง รศ.ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย
หน่วยที่ 9. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (1) ผู้แต่ง รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 10. กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2) ผู้แต่ง อ.กุณฑลีย์ บังคะดานรา 
หน่วยที่ 11. กฎหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา รศ.สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์
หน่วยที่ 12. กฎหมายสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ผู้แต่ง รศ.สราวุธ สุธรรมาสา
หน่วยที่ 13. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชานิติเวชศาสตร์และการพิสูจน์บุคคล ผู้แต่ง อ.จตุรนต์ บุณยธนะ
หน่วยที่ 14. การตรวจพิเศษอาชญากรรมทางเพศและอาชญากรรมต่อเด็ก ผู้แต่ง ศ.น.พ.วิโรจน์ ไวยวุฒิ ผศ.ดร.น.พ.วรวีร์ ไวยวุฒิ
หน่วยที่ 15. การเป็นพยานและการเขียนรายงานทางการแพทย์ ผู้แต่ง ผศ.น.พ.แมน อิงคตานุวัฒน์ ผศ.พ.ญ.นันทนา ศิริทรัพย์
หนังสือขายดีหน้าร้าน
หนังสือขายดีออนไลน์